Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin

DEFINICJE

 • TA-SA-MA – Tadeusz Pawlusiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TA-SA-MA
  z siedzibą w Krakowie przy ulicy F.Nullo 15, nr NIP 676-152-39-15,
  nr REGON 351479226 będący właścicielem sklepu internetowego stylowe-dodatki.pl
 • Formularz Zamówienia – formularz w formie elektronicznej dostępny w Serwisie, umożliwiający złożenie Zamówienia
 • Klient – osoba fizyczna posiadające pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną korzystająca ze Sklepu stylowe-dodatki.pl
 • Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w sklepie internetowym stylowe-dodatki.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Odpowiedź na Zamówienie – wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej - mail zawierająca oświadczenie woli TA-SA-MA w przedmiocie przyjęcia Zamówienia lub odmowie przyjęcia Zamówienia
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego stylowe-dodatki.pl
 • Rejestracja - tworzenie indywidualnego profilu (konta) Klienta w Serwisie przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego. Rejestracja obejmuje wypełnienie i przesłanie do TA-SA-MA formularza rejestracyjnego, oraz aktywację konta za pośrednictwem kodu wygenerowanego i przesłanego automatycznie przez system teleinformatyczny TA-SA-MA na adres poczty e-mail podany przez Klienta. Rejestracja wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Klienta
 • Sklep – sklep internetowy dostępny pod domeną internetową stylowe-dodatki.pl
 • Serwis – strona internetowa Sklepu, pozycjonowana za pośrednictwem publicznej sieci Internet, dostępna pod adresem stylowe-dodatki.pl, umożliwia przeglądanie asortymentu Sklepu oraz zakup towarów z asortymentu Sklepu
 • Towary – rzeczy znajdujące się w asortymencie Sklepu
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem stylowe-dodatki.pl, w szczególności zasady korzystania z Serwisu, składania Zamówień, warunki zakupu i dostawy Towarów z asortymentu Sklepu, a także prawa i obowiązku TA-SA-MA oraz Klienta.
 • Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://stylowe-dodatki.pl/pl/i/Regulamin/3.
 • Korzystanie z Serwisu wymaga zapoznania się i akceptacji Regulaminu. Jeżeli Klient nie zgadza się z treścią Regulaminu obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

        Dla prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
        a) połączenia z publiczną siecią Internet
        b) przeglądarki internetowej
        c) oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji Cookies

      3. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TA-SA-MA nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia oraz przerwy w funkcjonowaniu Sklepu wywołane siłą wyższą, niedozwolonym działanie osób trzecich, pracami konserwacyjnymi  lub deweloperskimi oraz brakiem posiadania odpowiedniej infrastruktury technicznej przez Klienta.

5. Zdjęcia, grafiki, wizualizacje oraz wszelkie inne materiały prezentujące towary z asortymentu Sklepu mają charakter przykładowy i służą jedynie prezentacji konkretnych Towarów z asortymentu Sklepu.

  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 • Informacje dotyczące Towarów z asortymentu Sklepu stanowią zaproszenie do złożenia oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 • Przeglądanie Towarów Sklepu nie wymaga rejestracji.
 • Składanie Zamówień przez Klienta możliwe jest po zarejestrowaniu się Klienta na stronie Sklepu oraz podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
 • Zamówienie składa się przez wypełnienie i przesłanie Formularza Zamówienia do TA-SA-MA. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od otrzymania Formularza Zamówienia, TA-SA-MA poinformuje Klienta o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zamówienia przez przesłanie odpowiedzi na Zamówienie.
 • Dane podane przez Klienta w Formularzu Zamówienia powinny być aktualne, precyzyjne i zgodne z prawdą. TA-SA-MA zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy w przypadku powzięcia wątpliwości co do danych zawartych w Formularzu Zamówienia
 • TA-SA-MA zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji całości lub części Zamówienia, w szczególności z powodu czasowego braku zamówionych towarów w magazynach TA-SA-MA. W przypadku czasowej niedostępności towarów objętych Zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu umożliwienia Klientowi podjęcie decyzji bądź o odwołaniu Zamówienia bądź o wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację Zamówienia.

  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 • Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy ( do pobrania tutaj ) jednak nie jest to obowiązkowe, oraz przesłać oświadczenie wraz z towarem i dowodem zakupu na adres sklepu – TA-SA-MA oś.Suszówka 27, Niepołomice 32-005. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia,
  w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Sklep zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • W sytuacji odstąpienia od umowy i zwrotu towaru w stanie nieprzekraczającym granic zwykłego zarządu przez Klienta, Sklep zobowiązuje się do zwrotu Klientowi wartości produktu i kosztu dostawy do klienta. Zwrot towaru do sklepu w ramach prawa odstąpienia od umowy następuje na koszt Konsumenta.
 • W celu zapewnienia szybkiego skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy prosimy do wysyłanego towaru dołączyć wydrukowane oświadczenie (do pobrania tutaj) co znacznie ułatwi odnalezienie Państwa przesyłki i usprawni proces. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Konsument może zapoznać się z towarem i odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument powinien zwrócić towar
  w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, aby zminimalizować szanse uszkodzenia go
  w transporcie.
 • Klientowi, w tym będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  CENY I DOSTAWA

 • Towary dostarczane są na adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia. TA-SA-MA nie ponosi odpowiedzialności za koszty i szkody wynikające z podania przez Klienta niewłaściwego adresu.
 • Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dolicza się do ceny zamówionych Towarów.
 • Koszty dostawy wynoszą:
  dla paczki o wadze 1-10 kg - koszt 13.00 zł
  dla paczki o wadze 10-20 kg - koszt 15.00 zł
 • TA-SA-MA zastrzega możliwość ustalenia indywidualnych warunków dostawy Towarów, jeżeli waga Zamówienia przekracza 20kg.
 • Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- Przelewem na rachunek bankowy PL28 1050 1445 1000 0091 5039 0848 - realizacja dostawy Towarów zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu całkowitej wymaganej kwoty

- Gotówką osobiście (za pobraniem) - realizacja dostawy Towaru zostanie rozpoczęta w dniu zawarcia umowy.

 • Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych sklepu internetowego stylowe-dodatki.pl zawierają podatek VAT i podane są w polskich złotych. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.


         REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • Termin realizacji zamówienia TA-SA-MA podaje w odpowiedzi na Zamówienie. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni roboczych. TA-SA-MA zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji Zamówienia w szczególności z powodu czasowego braku zamówionych towarów w magazynach TA-SA-MA. Towary pakuje się zgodnie z następującymi zasadami: w woreczki foliowe, a następnie w kartony. Każde opakowanie zawiera opis ilości i rodzaju zawartych w nim produktów. Strony mogą ustalić inny sposób opakowania i zabezpieczenia Towarów co może wiązać się z dodatkowymi opłatami.
 • Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego oraz zawartość przesyłki. W przypadku jakichkolwiek uwag Odbiorcy, co do jakości bądź ilości otrzymanego towaru, należy zaznaczyć ten fakt w liście przewozowym w rubryce „uwagi”. W takim przypadku kurier sporządzi dodatkowo protokół niezgodności. Reklamacje ilościowe nie zgłoszone kurierowi nie będą uwzględniane.

 

        GWARANCJA I REKLAMACJE

 • Towary są fabrycznie nowe i oryginalne.
 • TA-SA-MA jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 • TA-SA-MA rozpatruje Zgłoszenie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 • W przypadku stwierdzenia wad Towarów, Klient powinien niezwłocznie zgłosić wady, przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@stylowe-dodatki.pl (Zgłoszenie Reklamacji).
 • Zgłoszenie Reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, o ile Klient wyrazi zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru oraz datę dostawy Towaru, dane identyfikacyjne Towaru, krótki opis wad Towaru. Ponadto Klient obowiązany jest przedłożyć dowód zakupu Towaru.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta TA-SA-MA niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) jest TA-SA-MA. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:
  a) rejestracji w Serwisie;
  b) składania Zamówień;
  c) obsługi reklamacji;
  d) udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą poczty e-mail korespondencję;
  e) innych celach na podstawie indywidualnej zgody Użytkownika.
 • Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych oraz możliwość ich zmiany lub uzupełnienia. Uprawnienie to może być zrealizowane w ten sposób, że Użytkownik samodzielnie dokona zmian w Formularzu Rejestracyjnym swojego konta bądź poprzez wysłanie stosownej prośby na następujący adres poczty e-mail:sklep@stylowe-dodatki.pl Przez akceptację Regulaminu Klient oświadcza, iż został o poinformowany o prawach, o których mowa w niniejszym ppkt.
 • Podanie danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne, aby Użytkownik mógł korzystać z wymagających rejestracji Usług oferowanych w Serwisie.
 • W ramach Serwisu TA-SA-MA przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, nick (login) i adres e-mail. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Klienta. [TB7]
 • Za zgodą wyrażoną przez Klienta, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również przez inne podmioty niż TA-SA-MA, w celach objętych zgodą Klienta. Przetwarzanie danych osobowych Klienta przez podmioty inne niż TA-SA-MA, każdorazowo wymaga zgody Klienta.
 • TA-SA-MA zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów, przez stosowanie środków technicznych i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem
 • TA-SA-MA spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zarejestrował wszystkie zbiory wymagające takiej rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. [JW8]
 • TA-SA-MA jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
  w przypadkach określonych w Regulaminie oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.
 • W przypadku korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, TA-SA-MA ma prawo do wykorzystania danych Klienta
  w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku TA-SA-MA powiadomi Klienta o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
 • TA-SA-MA informuje, że w trakcie korzystania z Serwisu zbierane są i wykorzystywane dane zawarte w plikach logów. Informacje z plików logów Użytkowników zawierają: numer IP, nazwę sieciową komputera (host), dostawcę Internetu, informacje o przeglądarce, czas spędzony na stronie Serwisu oraz informacje o stronach, które są otwierane. TA-SA-MA zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których mowa powyżej podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

  ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Wszelkie ewentualne spory cywilnoprawne powstałe pomiędzy Użytkownikiem lub Klientem a TA-SA-MA w związku z funkcjonowaniem Serwisu lub wynikające lub mogące wyniknąć z Umów będą rozstrzygane przez sądy właściwy dla TA-SA-MA.

        PRAWA AUTORSKIE

 • Serwis, jest chroniony na mocy odpowiednich przepisów prawa krajowego i międzynarodowego, a w szczególności na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.1410 ze zm.). Wszelkie prawa do Serwisu, jak również zamieszczanych w Serwisie materiałów (np. zdjęć, grafiki) jak również rozwiązań i funkcjonalności zastosowanych w Serwisie przysługują TA-SA-MA.
 • Logo: Stylowe-dodatki stanowi znak towarowy podlegający ochronie zgodnie ze stosownymi przepisami prawa oraz stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 ze zm.).

Wykorzystywanie znaku towarowego/logo: Stylowe-dodatki jak również jakichkolwiek innych materiałów zamieszczonych w Serwisie w celu innym niż uzyskanie informacji o działalności oraz ofercie handlowej TA-SA-MA, jest zabronione i może wiązać się z konsekwencjami prawnymi, z zastrzeżeniem przypadków wykorzystania znaku towarowego/logo Stylowe-dodatki lub materiałów na podstawie wyraźnej, pisemnej zgody udzielonej przez Usługodawcę.
W szczególności zabrania się kopiowania, powielania, usuwania, modyfikowania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie znaku towarowego/logo Stylowe-dodatki oraz informacji i materiałów zawartych w Serwisie.

POLITYKA COOKIES

 • Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.
 • Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików „cookies”:
  a) „niezbędne” pliki ”cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
  w ramach Serwisu;
  b) pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki „cookies”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies”
  w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione
  w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”
  w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • TA-SA-MA informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki „cookies” zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • TA-SA-MA nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub Klienta lub osoby trzecie wynikłe z ujawnienia lub udostępnienia przez Klienta danych osobowych lub haseł umożliwiających dostęp do profilu Klienta w Serwisie.
 • TA-SA-MA ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O każdej zmianie Regulaminu, TA-SA-MA poinformuje przez zamieszczenie stosownej informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości na adres poczty e-mail Klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Serwisie lub wysłania wiadomości na adres poczty e-mail Klienta..
 • Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu obowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu (Klient – usunąć indywidualny profil) w terminie przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Brak zaprzestania korzystania z Serwisu lub nieusunięcie konta zgodnie ze zdaniem poprzedzającym poczytuje się za akceptację zmian w Regulaminie.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia
 • Zastrzeżenie prawne zawarte w punkcie POLITYKA COOKIES jest chronione prawem autorskim, które przysługują IAB Polska (więcej informacji o plikach „cookies” na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej).
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj.  Dz.U z 2014r. poz. 121 ze zm)  oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl